Zakres pomocy

 

Prawo karne

Obrona praw strony w sprawach karnych wymaga często pomocy pełnomocnika. Świadczona pomoc to reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym przed organami śledczymi i przed sądami. Ustalanie taktyki procesowej i poszukiwanie dotychczas nieujawnionych dowodów oraz weryfikacja dowodów już zebranych

 

Odszkodowania

Dochodzenie w imieniu klienta roszczeń - odszkodowania i zadośćuczynienia - związanych z naruszeniem dóbr osobistych, wypadkami drogowymi, szkodami powstałymi w wyniku przestępstw, wypadków przy pracy, mobbingu, dyskryminacji, błędów lekarskich, zakażeń szpitalnych, a także w innych mniej typowych przypadkach.

 

Procesy administracyjne

Prowadzenie postępowań administracyjnych, spraw sądach administracyjnych, reprezentacja Klientów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pomoc prawa w działalności regulowanej (uzyskiwanie koncesji, licencji i zezwoleń).

O mnie

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Ekspert Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera kadencji 2013-2016. Członek Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA kadencji 2013-2016, członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Koła Młodych przy ORA w Warszawie. Przewodniczący Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-Administracyjnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji. Wykładowca na aplikacji adwokackiej i w ramach wykładów doskonalenia zawodowego adwokatów oraz egzaminator na adwokackim egzaminie zawodowym w komisjach powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości. Recenzent w czasopiśmie Młoda Palestra i Problemach Kryminalistyki. Jako pełnomocnik występował przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, wykładowca akademicki m.in. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuki Wojennej.

asd123

Karol Pachnik